Szanowna Pani, Szanowny Panie,

informujemy, że MWM Engineering Group Poland Sp. z o.o., zwany dalej “administratorem danych”, przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

 Administrator danych:

MWM Engineering Group Sp. z o.o.

Dane kontaktowe administratora danych to:MWM Engineering Group Sp. z o.o.
ul. Daleka 21
05-825 Grodzisk Maz.

adres e-mail: marek.mozdzynski@mwmeg.pl
telefon: 602 451 905.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe:
 2. gdy jest to niezbędne do podjęcia i realizacji czynności prawnych na Pani/Pana żądanie, w tym do podjęcia i realizacji zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia[1]), tj. w celu:
 • współpracy w zakresie organizacji i udziału w specjalistycznych konferencjach przygotowywanych przez Administratora Danych,
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem Danych,
 • realizacji zawartej z Administratorem Danych umowy,
 • dokonania czynności prawnej przez Administratora Danych na Pani/Pana żądanie;
 1. gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), tj. w celu:
 • realizacji obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów księgowych i podatkowych;
 1. gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia), tj. w celu:
 • marketingu bezpośredniego realizowanego przez Administratora Danych,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora Danych, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych,
 1. w przypadku udzielenia przez Panią/Pana stosownej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) w celu promocji produktów i usług podmiotów trzecich.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie).

Kategorie uzyskanych danych osobowych:
Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w  organizowanych przez Administratora Danych konferencjach Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podwykonawcom oraz podmiotom współpracującym w organizowaniu konferencji w celach związanych z Pana/Pani uczestnictwem.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie art. 46 ust. 1 Rozporządzenia  tylko podmiotom i organizacjom z państw trzecich, które będą zajmowały się wysyłką i informacji dotyczących konferencji organizowanych przez Administratora Danych.

Okres przechowywania danych osobowych:
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora Danych z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Administrator Danych będzie przetwarzał dane nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora Danych dostępu do danych osobowych oraz ich skorygowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych zakazu przenoszenia danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez Administratora Danych Pani/Pana praw i wolności.

Źródło danych osobowych.
Dane osobowe zostały pobrane od Pani/Pana bezpośrednio lub pośrednio od Pana/Pani pracodawcy, lub innego personelu Pani/Pana pracodawcy lub ze stron internetowych Pani/Pana pracodawcy lub z firm współpracujących z Pani/Pana pracodawcą lub z ogłoszeń i artykułów prasowych i internetowych. Dane przekazane są dobrowolnie, ich przekazanie nie jest warunkiem podjęcia współpracy, jednakże ich nieprzekazanie może uniemożliwić komunikację i współpracę z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą lub uczestnictwo Pana/Pani w organizowanej konferencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, co może skutkować automatycznym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

MWM Engineering Group Sp. z o.o.
ul. Daleka 21
05-825 Grodzisk Maz.
Regon 142664282, NIP 5291788448,  KRS 0000369529.